آموزش مقدماتی سنجش از دور

  • سنجش از دور چیست ؟

سنجش از راه دور تکنولوژی کسب اطلاعات وتصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هوانوردی مثل هواپیما ، بالن یا تجهیزاتفضایی مثل ماهواره است .

به عبارتی دیگر سنجش از راه دور عبارتست از علمو هنر کسب اطلاعات فیزیکی و شیمیایی از پدیده های زمینی و جوی از طریق ویژگی هایامواج الکترومغناطیسی بازتابی یا منتشر شده از آن ها و بدون تماس مستقیم با پدیدههای مذکور می باشد


   •
اولین ماهواره چه زمانی به فضاپرتاب شد؟

اولین ماهواره پرتابی به فضا اسپوتینک بودکهتوسط آمریکا،در 4اکتبر1957به فضا پرتاب شد به و از آن تاریخ تا کنون بیش از 18000شیپرنده در اطراف زمین به گردش در آمده است .


   •
اولین ماهواره منابع زمینی چه نامداشت و در چه زمانی به فضا پرتاب شد؟

اولین ماهواره منابع زمینیlandsat1بود که در سال 1973 پرتاب شد و از هر نقطه زمین هر 18 روز یکبار تصویربرداری می کرد . آمریکا باپرتاب landsat1 توانست در آن سال میزان سطح کشت گندم و تولید آن را در دنیا به دستآورد و از راه فروش و تولید گندم به نقاط مورد نیاز تمام هزینه های landsatرا تأمینکندlandsatدارای سنجنده جاروبگر چند طیفی MSS_multi spectral scannerبود و در 4باند الکترومغناطیسی در نواحی مرئی و مادون قرمز تصویربرداری می کرد . که این امریک تحول و موفقیت بزرگ برای کارشناسان زمین شناسی و معدن به شمار می رفت


   •
در مورد ماهواره ایرانی زهره چه میدانید؟

ماهواره زهره یک ماهواره غیر نظامی و مخابراتیاست که قرار داد ساخت و پرتاب آن در بهمن ماه سال 1383 به مبلغ 132 میلیون دلار بینایران و روسیه منعقد گردید.

مدت قرارداد سی ماه پیش بینی شده و قرار استماهواره از پایگاه فضایی قزاقستان پرتاب و در یکی ازنقاط مداری متعلق به ایران قرارگیرد.

طراحی و ساخت ماهواره توسط روسیه و با همکاری کشورهای آلمان و فرانسهصورت خواهد گرفت. ساخت بیس ماهواره و مونتاژ قطعات آن بعهده روسیه می باشد.
عمراین ماهواره 15 سال و محل استقرار آن در ارتفاع 36000 کیلومتری از زمین خواهد بود. این ماهواره قابلیت ارائه خدمات در زمینه ارتباطات تلفن، ارتباطات داده ها (دیتا)،نمابر و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی در تمام نقاط ایران را دارد ودارای 12ترانسپوندر(8 ترانسپوندر 36 مگاهرتزی و 4 ترانسپوندر 72 مگاهرتزی) می باشد کهقابلیت پخش سیگنالهای آنالوگ و دیجیتالی تلفن، تصویر تلویزیونی، اطلاعات ماهواره وهر اطلاعات دیگری را دارد. ماهواره زهره دارای پنج بخش غیر قابل تفکیک می باشد.

 

 

ماهواره

ایستگاه تست برای ردیابی ماهواره

ایستگاه کنترل برای تلهمتری و ردیابی ماهواره

ایستگاه تست در مدار برای آزمایش سیستم ها وپارامترهای مخابراتی ماهواره

شبیه ساز ماهواره ای برای مدل سازی مرکز کنترلماهواره و آموزش

ایستگاه بهره برداری و ایستگاه جایگزین


   •
کاربردهای سنجش از دور در مطالعاتزمین شناسی را توضیح دهید؟

با استفاده از داده های ماهواره ای می توانمرزهای بسیاری از سازندهای زمین شناسی را از یکدیگر تفکیک کرد، گسله ها را موردمطالعه قرار داد ونقشه های گوناگون زمین شناسی تهیه کرد. از جمله نقشه های زمینشناسی گوناگون که با استفاده از داده های ماهواره ای می توان تهیه کرد، نقشه گسلهها و شکستگی ها، نقشه سازندهای سنگی مختلف، نقشه خاکشناسی و نقشه پتانسیل ذخایرتبخیری سطحی را میتوان نام برد. افزون براین با توجه به گستره بسیار وسیع زیر پوششهر تصویر ماهواره ای، چنین تصاویری برای مطالعات کلان منطقه ای برای زمین شناسانبسیار مفید است.


   •
نرم افزارهای متداول دورسنجی چهنرم افزارهایی هستند؟

1 )ERDAS_Imaging

2 )ER_Mapper

3 )PCI_Geomatica

4 )ENVI

5)SOCE_SET


   •
انواع داده های معمول مورد استفادهدر مطالعات زمین شناسی چه داده هایی هستند؟

  • ـ اکونوسIKONOS
  • ـ اسپاتSPOT
  • ـ لندستLANSAT
  • ـ آی آر اسIRS
  • _ان وی ستENVISAT
/ 0 نظر / 54 بازدید